Navigácia

ŠkVP

ISCED1

 
 

 

Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou

 

 

 

 

Školský vzdelávací program

pre 1. stupeň ZŠ –ISCED 1

 

 

Škola so zameraním na matematiku

       a prírodovedné predmety

 


 

Školský vzdelávací program

Základná škola,  Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou – 1. stupeň

Motto:  Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám.

Vzdelávací program

Stupeň vzdelania:  ISCED 1

Dĺžka štúdia:           v rámci primárneho  vzdelania  (ISCED 1) -  4 roky

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma :         denná

Druh školy:                štátna  

Predkladateľ:

Názov školy: Základná škola,  Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou

 Adresa: Duklianska 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 IČO: 36128414

Riaditeľ školy: RNDr. Daniela  Kučavíková

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Mária Buchelová

Ďalšie kontakty: 038/7602252, 038/7602043

Zriaďovateľ:

Názov: Mesto Bánovce nad Bebravou

Adresa: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Kontakty: tel. 038/7602529

Platnosť dokumentu od 1.9.2008 ,

doplnené 1.9.2009 ,1.9.2010, 1.9.2011, 1.9.2012

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                      ..........................................................

                                                 RNDr.Daniela Kučavíková

                                                       riaditeľka školy

 

 1. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

 

Cieľom školy je vytvárať tvorivú atmosféru, vnášať do nej viac demokracie, rešpektovať každého žiaka ako nepodmienenú hodnotu.

 Ďalším cieľom je dosiahnuť, aby sa škola stala nielen centrom výchovy a vzdelávania ale aby bola aj  nositeľkou pokroku, tvorivosti a radosti.

Škola umožňuje všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti (spôsobilosti)  vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch.

Dá šancu každému žiakovi bez rozdielu nadania, zdravotného stavu, schopnosti a danosti.

Vytvorí podmienky na sebarealizáciu každého dieťaťa v rôznych oblastiach spoločenského uplatnenia.

Škola dbá na zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov na vyučovaní i mimo neho počas záujmovej činnosti v krúžkoch.

Veľký dôraz sa kladie na rozvoj zručnosti v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií.

Realizuje sa výchova k bezpečnosti a zdraviu, tolerancií, humánnosti, spoločenským a historickým hodnotám.

Škola sa zameriava na odstraňovanie prejavov intolerancie, rasizmu a diskriminácie.

 

 

2. Stupeň vzdelania

2.1 Profil absolventa

ISCED 1

 Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre osvojenie účinných techník celoživotného učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu na konci programu primárneho vzdelávania, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelávania, pre celoživotné učenie sa, pre zapojenie sa do pracovného procesu. Rozvíjaním kľúčových spôsobilostí v životnom kontexte obsahu predmetov je tvorený model absolventa programu primárneho stupňa vzdelávania.

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

 • sociálne komunikačné spôsobilosti

Vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania, dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor, uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, na základnej úrovni využíva technické prostriedky na  komunikáciu, rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu multikultúrnej komunikácie, v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií.

 • spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

Dokáže v každodenných situáciách používať základné  matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely), má na úrovni ISCED1 rozvinutú  schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k používaniu základného  matematického  aparátu pri  riešení rôznych praktických úloh.

 • spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie

Žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na počítači, dokáže komunikovať pomocou elektronických médií, uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných telefónov.

 • spôsobilosť učiť sa

Získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky, vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach, zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti.

 •  spôsobilosť riešiť problémy

Vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch, pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť veku primeraným spôsobom.

 •  osobné, sociálne a občianske spôsobilosti

Vytvára si pozitívny seba obraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a seba rozvoj, uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti, uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické a duševné zdravie, kontroluje vlastné konanie a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje, účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody, ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci, podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede

a dobrých medziľudských vzťahov, predchádza nežiaducim javom /záškoláctvo, agresivita, šikanovanie, užívanie návykových látok.../, uvedomuje si nebezpečenstvá vyplývajúce z rasových predsudkov a rôznych foriem diskriminácie.

 •  spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

Dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania), uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a estetický postoj, pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku

človeka, pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám a rolovým funkciám, je tolerantný, empatický k prejavom iných kultúr.

 1. Charakteristika školy

        3.1 Veľkosť školy

 

Škola sa nachádza v širšom centre mesta Bánovce nad Bebravou. Súčasťou školy je park so športoviskami.

Škola je úplná, plne organizovaná. Počet žiakov je približne 560 a sú rozmiestnení v každom ročníku po 2 – 3 triedy. V jej rámci funguje ŠKD a školská jedáleň.

 

3.2 Charakteristika žiakov

 

Školu navštevujú žiaci nielen z pridelených ulíc mesta a obcí podľa obvodu, ale aj mimo obvod z mesta Bánovce nad Bebravou a okolitých obcí.

 

3.3 Charakteristika pedagogického zboru

 

Na škole vyučuje  viac než 30 učiteľov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výučbu v jednotlivých predmetoch. Škola má výchovného poradcu, školského špeciálneho pedagóga, koordinátorov environmentálnej výchovy, drogových závislosti, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, dopravnej výchovy, multikultúrnej výchovy. Okrem toho disponuje aj koordinátormi pre projekty na dotácie ,  projektu Infovek, pre informatizáciu  a pre prezentáciu školy v masmédiách.

Pedagogické schopnosti a dlhodobé skúsenosti učiteľov v práci so žiakmi sú zárukou kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Škola podporuje a vytvára podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických  zamestnancov. Skúsení pedagógovia školy uvádzajú  začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.

 

3.4 Dlhodobé projekty

 

Dlhodobým projektom do ktorého je škola zapojená sa nazýva ŠKOLSKÉ MLIEKO - v spolupráci s firmou Milsy, a.s. a Štátnou platobnou agentúrou. Podobne je škola zapojená do projektu „Školské ovocie“ ktorý je dotovaný Európskou úniou.

ZŠ je nositeľom certifikátu „Škola podporujúca zdravie“. V rámci tohto projektu sa na škole každoročne organizujú rôzne aktivity : Silák školy pre žiakov 1. stupňa,  Športom proti drogám – športový deň pre žiakov 5.-9.ročníka, cyklistická súťaž pre žiakov 5.-6.ročníka, Futbal nás spája – súťaž organizovaná v spolupráci so špeciálnou školou, turistické výlety, besedy, exkurzie... Každoročne sa škola  zapája do projektu Detský čin roka,   projektov ktoré vyhlasuje Infovek ,  medzinárodného projektu  EURÓPA V ŠKOLE, Súťaže mladých zdravotníkov pod záštitou Slovenského červeného kríža a MŠ SR, Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany pod záštitou Úradu CO MV SR,  programov protidrogového zamerania a iných projektov priebežne vyhlasovaných pod záštitou ministerstva školstva. Od školského roku 2011/2012 na škole začal pracovať žiacky školský parlament. Po dohode s radou školy triedni učitelia riešia aktuálne problémy v triede aj prostredníctvom takzvaných triednych hodín, ktoré prebiehajú spravidla raz týždenne.

Škola každý rok poskytuje svoje priestory a pomáha pri organizovaní okresných kôl Matematickej olympiády a  Pytagoriády.

 

3.5 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

  

Škola spolupracuje s rodičovskou radou rodičovského združenia, ktorá je každoročne volená spomedzi rodičov. Rodičovská rada sa podieľa na riešení úloh týkajúcich sa školy a mimoškolských aktivít žiakov. Rozhoduje o prerozdelení finančných prostriedkov získaných od rodičov. V spolupráci s rodičmi každoročne organizuje zber papiera, zabezpečuje spoločenské akcie pre deti – Deň detí, Mikuláš ...

Vyvrcholením tejto spolupráce je každoročné organizovanie školskej akadémie, kde sa škola prezentuje svojím programom a úspechmi dosiahnutými počas celého školského roka.

V škole je ustanovená rada školy, ktorá je iniciatívnym a poradným orgánom. Vyjadruje a presadzuje záujmy samosprávy, rodičov, pedagogických zamestnancov, ďalších zamestnancov a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Rada školy má 11 členov. Riadi sa podľa schváleného štatútu rady školy, zasadá podľa potreby,  minimálne 4-krát ročne.

Škola spolupracuje s metodickými centrami, s centrami pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, detským integračným centrom, centrom voľného času, predškolskými zariadeniami,  materským centrom, neziskovou organizáciou zdravotne postihnutých občanov.

Škola dlhodobo spolupracuje s materskými školami v regióne, čoho dôkazom je každoročné  spoluorganizovanie Olympiády materských škôl okresu Bánovce nad Bebravou.

Pedagógovia našej školy sa podieľajú na  jazykovom vzdelávaní deti predškolského veku, zúčastňujú sa  hodnotenia súťaží poriadaných  MŠ.

Takisto je veľmi plodná spolupráca s mestskou knižnicou, žiaci pravidelne navštevujú aktivity, ktoré sú organizované mestskou  knižnicou. Pravidelne sa aktívne zapájajú do čitateľskej súťaže Osmijanko.

Žiaci  1.-4.ročníka často navštevujú neziskovú organizáciu ARCHA, svojimi vystúpeniami a organizovaním tvorivých dielní sa snažia obohatiť život postihnutých detí .

 

 

 

 

 1. Vlastné zameranie školy

Cieľom ZŠ Duklianska v Bánovciach nad Bebravou je vytvárať tvorivú atmosféru, vnášať do nej viac demokracie, rešpektovať každého žiaka ako nepodmienenú hodnotu. Ďalším cieľom je dosiahnuť, aby sa škola stala nielen centrom výchovy a vzdelávania ale aby bola aj  nositeľkou pokroku, tvorivosti a radosti. Škola umožňuje všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Dá šancu každému žiakovi bez rozdielu nadania, zdravotného stavu, schopnosti a danosti. Vytvorí podmienky na sebarealizáciu každého dieťaťa v rôznych oblastiach spoločenského uplatnenia.

 

V tomto kontexte a v nadväznosti na bohaté skúsenosti  s rozvojom talentovaných detí v oblasti matematiky a prírodovedných predmetov škola zameriava vyučovací proces tromi odlišnými líniami, v snahe pokryť široké spektrum individuálnych daností žiakov.

 

Hlavným zámerom je poskytovanie základného vzdelania všetkým žiakom bez rozdielu nadania, zdravotného stavu, študijných výsledkov a schopností.

Línie vzdelávania :

 • Rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov
 • Rozšírené vyučovanie spoločenskovedných predmetov ( variant A)
 • Rozšírenie vyučovanie výchovných predmetov (variant B)

 

Všetky tri línie majú spoločný základ, ktorý je jednoznačne určený štátnym vzdelávacím programom.

 

Tento spoločný základ zaručuje, že absolvent akejkoľvek zvolenej formy vzdelávania sa môže ďalej vzdelávať na ľubovoľnej strednej škole. Jednotlivé formy vzdelávania iba rozširujú a dopĺňajú učivo tak, aby vhodne rozvíjali individuálne schopnosti jednotlivcov.

Žiakom  s dobre rozvinutým logickým myslením, dobrými pamäťovými schopnosťami a so záujmom o prírodné vedy odporúčame navštevovať triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.

Žiaci s dobrými pamäťovými schopnosťami a so záujmom o spoločenskovedné predmety odporúčame  navštevovať triedu s rozšíreným vyučovaním spoločenskovedných predmetov (variant A).

Žiaci so slabšími pamäťovými a logickými schopnosťami  so záujmom o získanie a prehĺbenie manuálnych zručností odporúčame navštevovať triedu s rozšíreným vyučovaním výchovných predmetov ( variant B).

 

Rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov

(matematická trieda)

Podmienkou zaradenia žiaka do triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky je úspešné ukončenie primárneho vzdelávania (ISCED 1),  písomná žiadosť rodiča (prihláška) a úspešné vykonanie talentovej skúšky z matematiky.

Žiak zaradený do triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov je vzdelávaný podľa učebného plánu, ktorý pomocou posilnenia časovej dotácie prírodovedných predmetov a pomocou nepovinných predmetov poskytuje väčší priestor na rozšírenie a prehĺbenie preberaného učiva z matematiky, informatiky,  fyziky, chémie a biológie. Nepovinný predmet tvorba projektov dopĺňa toto rozšírenie.

 

Rozšírené vyučovanie spoločenskovedných predmetov ( variant A)

Do variantu A sú žiaci zaraďovaní na konci 5. ročníka  na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. V predmetoch, ktorých časová dotácia je iná ako vo variante B sa žiaci delia do skupín podľa príslušného variantu. Žiaci v porovnaní s variantom B majú posilnené vyučovanie cudzieho jazyka, dejepisu, geografie. Majú väčšiu časovú dotáciu matematiky, aj keď v porovnaní s matematickou triedou je táto časová dotácia menšia. Na rozdiel od matematickej triedy majú zaradené do výučby nepovinné predmety tvorivé písanie a tvorbu a ochranu životného prostredia.

 

Rozšírené vyučovanie výchovných predmetov( variant B)

Do variantu B sú žiaci zaraďovaní na konci 5. ročníka  na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. V predmetoch, ktorých časová dotácia je iná ako vo variante A  sa žiaci delia do skupín podľa príslušného variantu. Žiaci v porovnaní s variantom A majú posilnené vyučovanie predmetov svet práce, technika, výtvarná výchova.  Na rozdiel od variantu A majú zaradený od 7. ročníka nepovinný predmet  špecifická príprava,  určený na prehĺbenie manuálnych zručností žiakov.

V prípade, že do variantu B nie je prihlásený dostatočný počet žiakov (každoročne spresnený podľa počtu žiakov v ročníku), vedenie školy si vyhradzuje právo variant B neotvoriť. Žiaci sa potom ďalej vzdelávajú podľa variantu A.

 

 1. Dĺžka štúdia, formy výchovy a vzdelávania, prierezové témy, finančná gramotnosť

 

Dĺžka štúdia je 9 rokov, z toho v rámci primárneho  vzdelania  (ISCED 1) 4 roky a v rámci nižšieho stredného vzdelania (ISCED 2) 5 rokov.

 Výchova a vzdelávanie sa v škole organizuje dennou formou štúdia, teda v dopoludňajších vyučovacích hodinách, v popoludňajších hodinách pokračuje výchovný proces v školskom klube detí alebo prostredníctvom  krúžkovej činnosti.               

V rámci štúdia sa na škole na základe informovaného súhlasu rodiča pravidelne organizuje škola v prírode (3. ročník), lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz (7. ročník), plavecký výcvik (2., 3., 5. ročník), školské výlety a exkurzie.  Škola ďalej organizuje podľa záujmu žiakov návštevu filmových a divadelných  predstavení, besedy, tvorivé dielne. Pre žiakov, ktorí sa uvedených aktivít nezúčastnia škola  zabezpečí náhradné vyučovanie.

Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možnosť vzdelávania podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorého súčasťou je individuálny výchovno-vzdelávací plán.

 

Prierezové témy

 • prelínajú sa vzdelávacími oblasťami
 • odrážajú aktuálne problémy súčasnosti
 • sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie
 • slúžia aj na prehĺbenie základného učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru
 • majú prispieť k tomu, aby si žiaci rozšírili rozhľad osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie
 • prepájajú rôzne oblasti základného učiva 
 • prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov
 • pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií (spôsobilostí) žiakov

 

Dopravná výchova - začlenená do predmetov podľa osnov jednotlivých predmetov, v rámci možností aj vo forme kurzu (dopravné ihrisko) na úrovni obtiažnosti vhodnej pre ISCED 1

Charakteristika:

Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania v škole a jej úlohou je pripraviť žiakov na samostatný a bezpečný pohyb detí  v cestnej premávke ako cyklisti a chodci. Je nutné prihliadať  na  možnosť, že zo žiakov budú raz  vodiči motorových vozidiel. Základné vedomosti a zručnosti zamerané na bezpečné správanie v rôznych dopravných situáciách získavajú žiaci prostredníctvom školy. Negatívne javy a skutočnosti v doprave, kde často účastníkmi nehôd sú práve deti.

 

Ciele:

 • formovať mravné správanie sa žiakov,  
 •  formovať  ohľaduplné správania sa žiakov pri chôdzi, ako  cyklista , korčuliar, kolobežkár  a spolujazdec v cestnej premávke,
 •  viesť žiakov k správnemu vyhodnocovaniu rôznych dopravných situácií z hľadiska bezpečnosti a formovať návyky bezpečného správania sa  žiakov v cestnej premávke a v praktickom živote, 
 • uvedomovanie si dôležitosti a významu používania autosedačky , bezpečnostných pásov v motorových vozidlách, prilieb
 •  viest žiakov k uvedomeniu si potreby zviditeľnenia chodcov a cyklistov z pohľadu vlastnej bezpečnosti (používanie reflexných pásov),
 • pochopenie  významu potreby udržiavania dobrého technického stavu motorového vozidla , ale aj bicykla, kolobežky a naučiť žiakov  zvládnuť  jednoduché úkony údržby bicykla na úrovni ISCED 1,
 • naučiť žiakov bezpečne zvládnuť hromadné presuny cez cestu pri školských akciách,  budovať u žiakov schopnosť orientovať sa v krízových a nebezpečných situáciách na úrovni ISCED 1,
 •  budovať u žiakov základné zručnosti v oblasti poskytnutia prvej pomoci na úrovni ISCED 1,
 •  informovať žiakov o  vplyve  negatívnych  javov (spánok, únava, alkohol) na bezpečnosť premávky,
 •  naučiť žiakov poznať základné dopravné značky a zariadenia v doprave.

 

Témy vhodné na integrovanie do predmetov:

DV 1: Všeobecné záväzné právne predpisy o doprave.

DV 2: Morálna a právna zodpovednosť účastníkov cestnej premávky.

DV 3: Ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky.

DV 4: Bezpečné správanie sa účastníkov cestnej premávky (chodec, cyklista, korčuliar, .)

DV 5: Prostredie na komunikácii počas premávky, schopnosť vyhodnotiť rôzne situácie

           v praktickom živote.

DV 6: Schopnosť orientovať sa v krízových, nebezpečných situáciách.

DV 7: Zásady činnosti pri dopravnej nehode.

DV 8: Poskytnutie prvej pomoci – povinnosť každého občana.

DV 9: Vplyv negatívnych faktorov ovplyvňujúcich kondíciu vodiča – únava, spánok,

           alkohol.

DV 10: Vplyv technického stavu dopravných prostriedkov na bezpečnosť cestnej

             premávky.

DV 11: Dopravné značky a zariadenia.

DV 12: Význam dopravného značenia.

DV 13: Technika jazdy na bicykli, bezpečnosť počas cesty do a zo školy.

DV 14: Výhody a efektívnosť využitia internetu, multimédií vo výučbe.

 

Environmentálna výchova – začlenená do predmetov podľa osnov jednotlivých predmetov , zapojením sa do rôznych projektov na ochranu životného prostredia na úrovni obtiažnosti vhodnej pre ISCED 1

Charakteristika:

Environmentálna výchova je všetko. Predovšetkým je to zmena postoja a hodnôt človeka. Nedá sa naučiť, musí sa prežiť, precítiť. Každý človeka má na to aby neubližoval, aby si vážil všetky formy existencie a života na Zemi. Je to zmena konania, myslenia, cítenia vo vzťahu k ľuďom, prírode, ku všetkému živému, k životnému prostrediu. Je to výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému.

Ciele:

 • prispieť k rozvoju osobnosti žiaka ,
 • v oblasti vedomostí, zručností a schopností  naučiť žiakov vnímať vzťahy medzi človekom a prírodou,
 • vnímať vzťahy životného prostredia vo svojom okolí,
 • uvedomovať si aj dôležitosť vnímania životného prostredia a jeho ohrozenia na celom svete,
 • budovať vedomosti ale aj zručnosti u žiakov, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu,
 •  viesť žiakov k potrebe chrániť rastliny, zvieratá, budovať u žiakov kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj zvieratám v prírode.

 

Témy vhodné na integráciu do predmetov:

ENV 1: Poznávame organizmy okolo nás.

ENV 2: Činnosti človeka ohrozujúce planétu Zem.

ENV 3: Chránené rastlinné a živočíšne druhy v našom okolí.

ENV 4: Význam (funkcia) lesa pre človeka (zdravotná, psychohygienická, estetická,

              produkčná, ...).

ENV 5: Význam pôdy pre život na Zemi.

ENV 6: Ekologické následky nadmernej ťažby pralesov (pľúca Zeme).

ENV 7: Ovzdušie a jeho význam pre živé organizmy vrátane človeka.

ENV 8: Alternatívne zdroje energie a význam ich využitia (slnečná, veterná, vodná,

              geotermálna energia, energia biomasy).

ENV 9: Voda ako základ a nevyhnutnosť života na Zemi.

ENV 10: Odpad ako produkt ľudskej činnosti (druhy odpadu).

ENV 11. Výstavba a jej vplyv na kvalitu životného prostredia

ENV 12: Význam chránených území Slovenska (NP, CHKO, NPR, CHÚ, PP, ...).

ENV 13: Ochrana prírodných a kultúrnych pamiatok.

ENV 14: Zdravý životný štýl.

ENV 15: Doprava a jej vplyv na životné prostredie.

Osobnostný a sociálny rozvoj - začlenený do predmetov podľa osnov jednotlivých predmetov na úrovni ISCED 1.

Charakteristika:

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život.  Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných.

Dôležité je, aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). Jej zmyslom je pomáhať každému žiakovi hľadať vlastnú cestu k životnej spokojnosti založenej na dobrých vzťahoch k sebe samému i k ľuďom a k svetu.

Ciele:

 •  viesť žiakov k získavaniu a udržaniu si osobnostnej integrity,
 •  viesť žiakov k pestovaniu kvalitných medziľudských vzťahov,
 •  rozvíjať u žiakov  sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život,
 •  naučiť žiakov vzájomne spolupracovať,
 •  viesť žiakov k dodržovaniu  ľudských práv, práv dieťaťa, vedieť si ich primerane uplatňovať,
 •  vzdelávať v oblasti  rodinnej výchovy.

Témy vhodné na integráciu do predmetov:

OaSR 1: Sebareflexia – poznávam a vážim si sám seba

OaSR 2: Poznám svoje klady aj nedostatky, využívam svoj potenciál

OaSR 3: Sebaregulácia – zodpovednosť za svoje konanie

OaSR 4: Asertivita – viem slušne povadať svoj názor

OaSR 5: Skutočné hodnoty v živote človeka + kritické myslenie

OaSR 6: Zásady psychohygieny človeka

OaSR 7: Kreativita, fantázia, tvorivosť

OaSR 8: Pozitívne hodnotenie druhých – viem pochváliť kamaráta a tešiť sa z jeho

               úspechu

OaSR 9: Prejavovanie vďačnosti, sympatie, nadšenia, dôvery, radosti, dobroprajnosti,

                           priania, uznania a optimizmu

OaSR10: Spolupráca – práca v tíme

OaSR11: Vedieť sa správne rozhodnúť

OaSR12: Uznávať mravné hodnoty a slušne sa správať

OaSR13: Aj ja som súčasť rodiny – výhody a povinnosti

OaSR14: Nediskriminujem ľudí podľa pohlavia, veku, rasy, náboženstva

OaSR15: Slušná komunikácia – verbálna aj neverbálna

Mediálna výchova – začlenená do predmetov podľa osnov jednotlivých predmetov

Charakteristika:

Tlač, rozhlas, film, počítač a televízia majú vďaka modernej technike široký rozsah pôsobenia, vstupujú do každej rodiny, sprevádzajú každého človeka a slúžia mu v ktorejkoľvek životnej situácií. Informujú o dianí doma i vo svete, prinášajú správy z politiky, ekonomiky i kultúry, z vedy, z techniky a umenia, približujú svet práce, zábavy i športu. Svojich čitateľov, poslucháčov a divákov nielen informujú, ale i presvedčujú a dávajú rady a varovania. Tieto prostriedky informujú a tým aj vychovávajú.

Ciele:

 • naučiť  žiakov selektovať obsah,
 • rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu,
 • umožňovať žiakom osvojovať si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií ,
 • kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty,    
 • viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“ ,
 • primerane veku sa vedieť v médiách  orientovať.

 

Témy vhodné na integráciu do predmetov:

MV 1: Druhy médií a ich fungovanie.

MV 2: Pozitívne a negatívne vplyvy médií na život mladého človeka.

MV 3: Vplyv násilia a sexuality v médiách na vývin dieťaťa.

MV 4: Ľudská dôstojnosť a médiá.

MV 5: Aktívne využitie médií v procese komunikácie.

MV 6: Realita života a mediálna realita.

MV 7: Nahrádzanie mediálneho konzumu alternatívnou zmysluplnou činnosťou

           (stretnutia s priateľmi, výlety do prírody, šport, hobby...).

MV 8: Právo ľudí na slobodu vyjadrovania.

MV 9: Právo človeka na slobodný prístup k informáciám.

MV 10: Internet ako pomocník v procese vzdelávania.

MV 11: Internet ako únik do virtuálnej reality.

Multikultúrna výchova – začlenená do predmetov podľa osnov jednotlivých predmetov, podľa možností aj  vo forme blokového vyučovania.

Charakteristika:

Multikultúrna – interkultúrna výchova je systém výchovných cieľov a postupov, ktoré majú za cieľ podporovať pokojné spolunažívanie kultúr.

Hlavnými dôvodmi na presadzovanie multikultúrnej výchovy na našej škole sú:

 • potreba viesť žiakov  k pokojnému spolunažívaniu väčšiny a tzv. starých menšín,
 •  ochota podporovať pokojné začlenenie tzv. nových menšín do spoločnosti,
 • sústavne šíriaca sa globalizácia ekonomiky, politiky i médií,
 • premenlivosť a nestálosť súčasnej európskej spoločnosti, v ktorej sa neustále striedajú kultúrne kontakty,
 • nutnosť budovania ideologickej, geografickej  a politickej otvorenosti  slovenskej spoločnosti,
 • nevyhnutnosť sústavne uvedomovať si kultúrnu identitu Slovenska, Slovákov, Maďarov, Rusínov, Rómov a ďalších obyvateľov SR v novej geopolitickej situácii,
 • latentný rasizmus pretrvávajúci vo veľkej časti slovenskej spoločnosti,
 • žiaci  nemajú  kde získať dostatok zručností na riešenie problémov vyplývajúcich zo vzťahov kultúr,
 • Slovensko sa otvorilo svetu a je súčasťou procesov globalizácie,
 • kontakty s odlišnými kultúrami sa stali súčasťou každodenného života,
 • na Slovensku sa posilňuje identita starých aj nových menšín,
 • slovenskí občania cestujú do celého sveta,
 • médiá do našich domovov prinášajú obrazy z celého sveta,
 • v Európskej únii máme otvorené hranice, trhy, obchody, kultúrnu a pracovnú ponuku,
 • prichádzajú k nám migranti z celého sveta.

 

Ciele:

 • rozvíjať poznanie – poskytnúť žiakom vybrané informácie o iných kultúrach a o vzťahoch kultúr,
 •  rozvíjať  sebareflexiu – pomáhať žiakom  uvedomiť si korene, možnosti i ohraničenia vlastnej kultúry,
 •  rozvíjať  toleranciu – podnecovať medzi žiakmi tolerantné postoje voči príslušníkom odlišných kultúr,
 • rozvíjať empatiu – budovať  u žiakov spôsobilosť  porozumieť odlišnému vnímaniu sveta a odlišným životným  štýlom v iných kultúrach,
 • rozvíjať akceptáciu – viesť žiakov k akceptovaniu príslušníkov odlišných kultúr ako plnoprávnych  členov spoločenstva,
 • rozvíjať spoluprácu – motivovať k spolupráci s príslušníkmi odlišných kultúr, rozvíjať u žiakov postoje a zručnosti nevyhnutné pre spoluprácu.

 

Témy vhodné na integráciu do predmetov:

MUV1: Pestovanie hrdosti na svoj národ a kultúru - výchova k národnému

sebavedomiu.

MUV2: Vzťah našej kultúry s inými kultúrami a ich vzájomné ovplyvňovanie.

MUV3: Vplyv kultúr národnostných menšín na kultúru slovenského národa.

MUV4: Prekonávať egocentrický pohľad na svet.

MUV5: Tolerancia a empatia k iným kultúram..

MUV6: Prírodné a životné podmienky ovplyvňujú kultúru národa.

MUV7: Svetové prírodné a historické klenoty zapísané do zoznamu UNESCO.

MUV8: Migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a

subkultúr.

MUV9: Pozitívny a negatívny vplyv zahraničnej hudby a filmov na mládež.

MUV10: Chápanie multikultúrnych vzťahov a súvislostí pomocou literatúry, čí­tania a

výtvarného umenia.

MUV11: Deň boja proti rasizmu.

MUV12: Formovanie kultúrnych vzťahov človeka k človeku a k svetu.

MUV13: Poznatky z telesnej kultúry - zásady kultúrneho správania na športových

súťažiach v úlohe diváka, poslanie olympijského hnutia.

MUV14: Uznávať a zabezpečovať práva dieťaťa, bez diskriminácie akéhokoľvek

druhu a bez ohľadu na rasu, farbu, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické

alebo iné presvedčenie.

Ochrana života a zdravia – začlenená do predmetov podľa osnov jednotlivých predmetov, zapájaním sa do rôznych projektov na ochranu zdravia .

Charakteristika:

Ochrana života a zdravia integruje spôsobilosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Škola a spoločnosť by mala pripraviť každého žiaka na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode.

Ciele:

 • formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života ľudí,
 • poskytovať žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky - osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života na úrovni ISCED 1,
 • rozvíjať morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia,
 • formovať u žiakov predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.

 

Témy vhodné na integráciu do predmetov:

OŽaZ 1: Vznik mimoriadnych udalostí v prírode a na objektoch.

OŽaZ 2: Zamorenie územia nebezpečnými látkami.

OŽaZ 3: Zbrane hromadného ničenia a ich ničivé účinky.

OŽaZ 4: Varovné signály civilnej ochrany a činnosť žiakov po ich vyhlásení.

OŽaZ 5: Prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca.

OŽaZ 6: Kolektívna ochrana pred účinkami následkov pri mimoriadnych udalostiach.

OŽaZ 7: Hygienická očista a ochrana potravín a vody.

OŽaZ 8: Ochrana proti požiarom.

OŽaZ 9: Zásady starostlivosti o zdravie.

OŽaZ 10: Všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci.

OŽaZ 11: Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život.

OŽaZ 12: Postup ošetrenia jednoduchých poranení.

OŽaZ 13: Významné strediská z hľadiska zdravotnej prevencie a liečenia.

OŽaZ 14: Pohyb v prírode pomocou mapy a buzoly.

OŽaZ 15: Pobyt v prírode a jej ochrana.

 Tvorba projektov a prezentačné zručnosti – začlenená do predmetov podľa osnov jednotlivých predmetov, v 5. ročníku aj v podobe samostatného predmetu.

Charakteristika:

 • má za úlohu rozvíjať a zdokonaľovať zručnosti žiakov tak, aby vedeli komunikovať, aby vedeli svoje tvrdenia zdôvodniť, vytvoriť relevantné argumenty a aj ich použiť,
 • žiaka má naučiť kriticky myslieť, aby vedel informácie získané v akomkoľvek predmete vyselektovať, použiť ich a v konečnom dôsledku pracovať s nimi samostatne,
 • žiak sa má naučiť riešiť problémy a nielen prijímať hotové riešenia,
 • má spoznať svoje schopnosti pri aplikácii získaných informácií na konkrétne riešenia danej problematiky,
 • prezentovať sa  prostredníctvom vlastnej práce, projektu a vedieť pracovať v skupine,
 • naučiť samostatne si zorganizovať svoju prácu i svoj prípadný tím,
 • dodržiavať zvolený harmonogram práce,
 • vyhľadávať zdroje informácií,
 • získavať potrebné informácie, spracovať ich, vyselektovať a aplikovať pri hľadaní riešenia,
 • prezentovať seba i svoj tím prostredníctvom dosiahnutých výsledkov,
 • má žiaka priviesť k problémovému, hypotetickému mysleniu, aby nebol len pasívnym príjemcom informácií, ale aby ich podrobil kritike a naučil sa vyhľadávať problémy, ktoré treba riešiť
 • rozvíja kompetencie žiaka pri písomnom i verbálnom prezentovaní svojej práce, pričom ho núti  používať informačné a komunikačné technológie.

Ciele

 •  nadobudnúť spôsobilosť prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím IKT,
 •  vedieť nadviazať kontakt a vhodne zareagovať v rôznych situáciách,
 • vytvoriť základné textové pramene osobnej agendy v elektronickej podobe ,
 • identifikovať, pomenovať a popísať problém, podstatu javu,
 • navrhnúť postup riešenia problému a zrealizovať ho,
 • získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich,
 • na základe poznatkov a získaných informácií vytvoriť jednoduché uzávery,
 • na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu,
 • kultivovane prezentovať svoje výsledky, produkty, názory,
 • prijať kompromis alebo stanovisko inej strany,
 •  nadobudnúť spôsobilosť jednoducho argumentovať,
 • využívať rôzne typy prezentácií,
 •  vedieť vybrať si a použiť vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojej práce,
 • plánovať, organizovať, riadiť a viesť prácu, tím i seba samého.

 

Témy vhodné na integráciu do predmetov:

TPaPZ 1: Zodpovednosť za svoje konanie

TPaPZ 2: Viem slušne povedať svoj názor

TPaPZ 3: Kreativita, fantázia, tvorivosť

TPaPZ 4: Slušne komunikujem – verbálne aj neverbálne

TPaPZ 5: Pozitívne hodnotenie druhých

TPaPZ 6: Viem sa správne rozhodnúť

TPaPZ 7: Bezpečné správanie

TPaPZ 8: Spolupráca a komunikácia

TPaPZ 9: Aktívne využitie médií v procese tvorby a prezentácie projektov

 

Regionálna výchova – začlenená do predmetov podľa osnov jednotlivých predmetov, formou tvorivých dielní, kultúrnych podujatí.

Charakteristika:

Pod regionálnou kultúrou rozumieme súhrn produktov (hmotných a nehmotných) ľudskej činnosti, ktoré sa viažu na konkrétnu obec alebo región. Regionálna kultúra zahŕňa v sebe lokálne a regionálne kultúrne dedičstvo, ako aj živé kultúrne prejavy fungujúce v každodennom živote, pri sviatkoch a slávnostiach. Regionálna kultúra nadväzuje na regionálne kultúrne tradície a pokladá ich za dôležitú súčasť historickej pamäte i za zdroj identity obce alebo regiónu.

Ciele:

 • vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu /prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov/ ,
 • poznať históriu a kultúru vlastnej obce, mesta a funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda, obec, v ktorej žijem, čo sa mi v našom kraji najviac páči, čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch, (napr. ekonomika); jej flóru a faunu – význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov – objavujeme Slovensko 
 • objavovať a spoznávať prírodné krásy a zaujímavosti Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti a zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, známymi) na besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod.
 • vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska.
 •  

Témy vhodné na integráciu do predmetov:

REV1: Moja rodina.

REV2: Moja škola, okolie školy.

REV3: Moja obec, mesto v ktorom žijem (poloha, história a súčastnosť, tradičné regionálne

             zvyky a obyčaje, legendy spojené s históriou obce, mesta).

REV4:  Kultúrne pamätihodnosti , monumenty obce, mesta, významné osobnosti.

REV5:  Prírodné krásy regiónu, náučné chodníky, chránené rastliny, územia a živočíchy,

             minerály, skameneliny, jaskyne.

REV6: Ľudové tradície regiónu.

REV7: Kultúrne pamätihodnosti Slovenska (hrady, zámky, architektúra).

REV8: Tradičná hmotná kultúra (ľudové staviteľstvo, domáce a tradičné remeselné výrobky,

            tradičné remeslá).

REV9: Odev (kroje na dedine).

REV10: Tradičná nehmotná kultúra (ústne tradície a prejavy vrátane jazyka - ľudová

            slovesnosť, nárečia).

REV11: Folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej kultúry: ústne, herné, dramatické,

              spevné, tanečné a hudobné)..

REV12: Tradície spojené s náboženskými sviatkami (napr. vianočné, veľkonočné a i.).

REV13:  Zvyky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom.

REV 14: Rituály a slávnostné udalosti.

REV 15: Spoločenské praktiky a zvyky.

 

Finančná gramotnosť

Charakteristika

Finančná gramotnosť znamená schopnosť porozumieť základným finančným produktom, s ktorými sa bežne v živote stretávame a ktoré významne ovplyvňujú fungovanie našej rodiny.

Je to schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

 

Ciele:

 • Rozumieť peniazom a dostať ich pod kontrolu
 • Vedieť zarábať peniaze
 • Vedieť sporiť peniaze
 • Vedieť investovať  kapitál, tvoriť majetok
 • Ochrániť  úspory – majetok
 • Naučiť žiakov spravovať svoje peniaze ešte predtým, ako ich začnú zarábať
 • Zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov

 

Témy vhodné na integráciu do predmetov:

FG1.    Základné ľudské hodnoty a  potreby.

FG2.    Zabezpečenie životných potrieb celej rodiny.

FG3.    Práce v domácnosti.

FG4.    Hospodárne zaobchádzanie s osobnými vecami, hospodárne správanie sa v domácnosti.

FG5.    Hospodárne zaobchádzanie s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej.

FG6.    Výdavky na domácnosť, zdroje príjmov v domácnosti.

FG7.    V obchode. (Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe. Opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje a kedy si ich požičiava.)

FG8.    Sporenie.

FG9.    Finančné  inštitúcie.

FG10.  Poistenie.

 

 1. Zabezpečenie výučby žiakov so ŠVVP

Škola je pripravená na vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením / zrakové postihnutia, sluchové postihnutie, narušená komunikačná schopnosť, vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity      a pozornosti, poruchy správania, žiak chorý alebo zdravotne oslabený /.

V škole pracujú dvaja špeciálni pedagógovia s odbornými kompetenciami v oblasti logopédie, surdopédie a psychopédie.

     Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne začlenení sú vzdelávaní v bežnej triede spolu s ostatnými žiakmi. Minimálne dvakrát týždenne pracujú individuálne prípadne vo dvojiciach pod vedením školského špeciálneho pedagóga.

Celý výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa vypracovaného individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

    Individuálny výchovno-vzdelávací program sa vypracováva jednotlivo pre každého žiaka a zohľadňujú sa v ňom jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

IVVP sú vypracované v súlade so Vzdelávacími programami pre žiakov s

 • vývinovými poruchami učenia
 • poruchou aktivity a pozornosti
 • poruchou správania
 • chorých a zdravotne oslabených
 • zrakovo postihnutých
 • sluchovo postihnutých

ktoré sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu schváleného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.

IVVP vypracováva triedny učiteľ, školský špeciálny pedagóg v spolupráci s výchovným poradcom, centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie /CPPPAP/ , centrom špeciálno- pedagogického poradenstva /CŠPP/, súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva /SCŠPP/, asociáciou špeciálnych pedagógov  a zákonným zástupcom žiaka. Podkladom pre vypracovanie IVVP sú vyšetrenia psychológa, špeciálneho pedagóga, v prípade potreby lekára alebo iného odborníka.  Súčasťou IVVP je úprava učebných osnov toho predmetu/tov , v ktorých žiak nemôže vzhľadom na svoje znevýhodnenie postupovať podľa učebných osnov príslušného ročníka.

Do IVVP môžu byť začlenené špecifické vyučovacie predmety/Rozvoj komunikačných zručností, Individuálne logopedické cvičenia, Zmyslová výchova, Individuálna tyflopedické  cvičenia/ podľa potrieb žiaka .Osnovy  týchto predmetov plní žiak pod vedením školského špeciálneho pedagóga v spolupráci s rodinou.

Pri individuálnej práci so školským špeciálnym pedagógom pracuje žiak v špeciálnej učebni, má k dispozícii počítač s počítačovými programami, ktoré obsahujú cvičenia a hry na rozvoj kognitívnych funkcií, sluchového a zrakového vnímania, pozornosti, logického myslenia a reči.

 Pri práci so žiakom sú využívané didaktické a špeciálne pomôcky/ farebné hranoly, magnetické člnky, špeciálne násadky pre žiakov s dysgrafiou, počítacie pravítka čítacie tabuľky./. Školský špeciálny pedagóg využíva pracovné listy na rozvoj zrakového vnímania, koncentrácie pozornosti, alternatívne učebnice  na vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. Žiak má možnosť zapožičania pomôcok na domácu prípravu, počítačové programy na utvrdenie a opakovanie učiva.  Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický stav, druh a stupeň porúch, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiakov v  príslušnom predmete. Učebné výsledky sú hodnotené objektívne a primerane náročne pričom sa prihliada na vynaložené úsilie, svedomitosť , individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny učiteľ informuje zákonného zástupcu žiaka. Žiaci sú hodnotení podľa Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základných škôl  , schválených Ministerstvom školstva  SR od 1. mája 2011.

Dĺžka vzdelávania  zdravotne znevýhodnených  žiakov, vzdelávaných formou začlenenia, môže byť predĺžená až o dva roky ( § 97 ods.2.zákona č.245/2008 Z.z), rozložením obsahu vzdelávania pre konkrétneho žiaka v súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom.

      Škola sa snaží zabezpečiť  podmienky, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stavu žiaka, vytvárať situácie , v ktorých môže prejaviť svoje schopnosti, vedomosti, neskreslené prejavmi poruchy, prostredie kde sa cíti bezpečne a má pozitívne zážitky. Prostredníctvom špeciálnej učebne organizujeme vyučovanie tak, aby sme rešpektovali potreby jednotlivého žiaka           a zároveň zvyšovali kvalitu učenia ostatných žiakov. Zabezpečujeme proces reedukácie v bežnej triede pod vedením bežného pedagóga, doplnením špeciálnou reedukáciou pod vedením školského špeciálneho pedagóga mimo prostredia bežnej triedy.

 

Neexistujú neprekonateľné bariéry- existujú iba dvere, ktoré sme sa nepokúsili otvoriť...

                                                                                                              Glasser

 1. Vzdelávací program pre žiakov so ŠVVP ISCED 1 a ISCED 2

žiak:

- s vývinovými poruchami učenia

- s poruchou pozornosti a aktivity

- so sluchovým postihnutím

- so zrakovým postihnutím

 1. Ciele výchovy a vzdelávania

Žiaci  so ŠVVP plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní žiaci základných  škôl na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania.

 1. Stupeň vzdelania

Primárne vzdelávanie a nižšie sekundárne vzdelávanie

 1. Profil absolventa

Osvojené kľúčové kompetencie absolventa základnej školy so zdravotným znevýhodnením  zodpovedajú profilu absolventa primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa školského vzdelávania

 1. Vzdelávacie oblasti

Obsah školského vzdelávania pri začlenení v základnej škole je rovnaký ako obsah školského vzdelávania žiakov základných škôl s prihliadnutím na druh a stupeň postihnutia. Začlenený žiak v školskej integrácii sa vzdeláva podľa rámcového učebného plánu príslušnej školy, v ktorej sa vzdeláva a podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVVP“) s prihliadnutím na narušenie, postihnutie. Obsah jeho vzdelávania vychádza zo vzdelávacieho programu pre deti a žiakov :

- s vývinovými poruchami učenia

- s poruchou pozornosti a aktivity

- so sluchovým postihnutím

- so zrakovým postihnutím

Počet hodín v školskom vzdelávacom programe sa môže zvýšiť o 1-3 hodiny.

Vo vzdelávacej oblasti  jazyk a komunikácia môžu byť zaradené predmety: Individuálna logopedická intervencia a Rozvíjanie špecifických funkcií podľa potreby žiaka, Individuálne tyflopedické cvičenia.

 1. Špecifiká výchovy a vzdelávania

Žiak má vypracovaný IVVP

- Vzdelávanie žiakov  má individuálny charakter .

- Prioritou prístupu k žiakovi je dynamická interakcia

medzi špeciálnym pedagógom a žiakom. Základom tejto interakcie sú individuálne formy pedagogickej práce učiteľa so žiakom, využívanie špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok a osobitný a jedinečný prístup k žiakovi.

- Využívané formy, metódy a prostriedky práce v triede sú podriadené stavu žiaka .

 1. Špecifické ciele zrakovo postihnutého žiaka

Špecifické ciele výchovy a vzdelávania žiakov so zrakovým postihnutím zohľadňujú zásady výchovy a vzdelávania zrakovo postihnutých, najmä zásadu prevencie zrakovej defektivity, korekciu zrakovej defektivity, požiadavku integrácie zrakovo postihnutých, ako aj zásadu kompenzácie a reedukácie zraku, pričom pri praktickej realizácii sa dôsledne realizuje individuálny prístup ku každému zrakovo postihnutému dieťaťu zohľadňujúci dôsledky zrakového postihnutia.

Cieľom výchovy a vzdelávania slabozrakých žiakov je rozvíjať zrakové vnímanie detí, pomocou súboru techník, metód a postupov, podporovať optimálne využívanie zraku. Vzhľadom na požiadavku komplexnosti prijímaných a spracovávaných informácií je u slabozrakých žiakov dôležité okrem reedukácie zraku sústrediť sa aj na systematický rozvoj kompenzačných mechanizmov (hmat, sluch, čuch a chuť), podľa potrieb sa precvičuje priestorová aj orientácia a samostatný pohyb.

Ciele a úlohy výchovy a vzdelávania žiakov so zvyškami zraku zohľadňujú požiadavku rozvíjania zvyškov zraku (zraková stimulácia) v kombinácii s rozvíjaním vnímania ostatnými zmyslami (kompenzácia). Vo výchove a vzdelávaní žiakov so zvyškami zraku je pomer využívania reedukácie a kompenzácie zraku podmienený individuálnymi možnosťami žiakov a charakterom učiva. V zásade ide o vzdelávanie striedaním spôsobu práce zamerané na získanie čo možno najkomplexnejších a najpresnejších informácií - poznatkov v rámci požiadaviek základnej školy.

Ciele výchovy a vzdelávania sú podmienené rozsahom a charakterom zrakového postihnutia, ako aj dobou jeho vzniku. Vo vzdelávacej oblasti  môže byť zaradený predmet Individuálne tyflopedické cvičenia podľa potreby žiaka.

 1. Špecifické ciele sluchovo postihnutého žiaka

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím je, okrem všeobecných cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby nadobudli primerané komunikačné kompetencie, osobnostné kvality, reedukačné a kompenzačné kompetencie a tak plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a stali sa tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou.

Získaním primeraných komunikačných, reedukačných a kompenzačných kompetencií si žiaci so sluchovým postihnutím rozvinú svoju osobnosť, osvoja kultúrne hodnoty a vybudujú nezávislú existenciu.                                                                                                                            

 1. Učebný plán

 

Školský učebný plán je vytvorený tak, aby odrážal zameranie školy.

Je vytvorený samostatne učebný plán pre ISCED 1 a  pre ISCED 2 sú vytvorené ďalšie  tri varianty učebných plánov:

a/ s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov,

b/s  prevahou vyučovania spoločenskovedných predmetov (variant A)

c/ s prevahou vyučovania  výchovných predmetov (variant B).

Učebné plány tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dokumentu vo forme prílohy.

 

Použité skratky v učebných plánoch

ŠVP - predpísaný počet hodín podľa štátneho vzdelávacieho programu

ŠkVP - celkový počet hodín školského vzdelávacieho programu

Poznámky k učebným plánom

Polhodinové časové dotácie sa učia žiaci  1 hodinu buď  každý párny alebo nepárny týždeň  (poradové číslo v triednej knihe a zaradenie do  rozvrhu).

Cudzie jazyky sa učia žiaci v skupinách po ročníkoch. Skupiny sa vytvárajú  do  počtu najviac 17 žiakov .

V predmete náboženská  výchova  a etická výchova pri počte žiakov menšom ako 12 sú žiaci spájaní do skupín aj z viacerých ročníkov. Skupiny sa vytvárajú do počtu najviac 20 žiakov.

V predmete informatická výchova sú žiaci rozdelení do skupín. Skupiny sa vytvárajú do počtu najviac 17 žiakov.

 

 1. Učebné osnovy

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

Učebné osnovy jednotlivých predmetov a ročníkov  tvoria neoddeliteľnú  súčasť tohto dokumentu vo forme prílohy.

 

 1. Metódy a formy vzdelávania a výchovy, učebné zdroje

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť budeme využívať:

Motivačné metódy:

- motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia)

- motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)

- motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)

- motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela)

Expozičné metódy budeme uplatňovať pri vytváraní nových poznatkov a zručností:

- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)

- vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),

- rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie)

- brainstorming

- demonštračná metóda (demonštrácia obrazov)

- pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov)

- manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).

Problémové metódy:

- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení),

- projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).

Aktivizujúce metódy, sú dôležité pre realizáciu cieľov:

- diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému)

- situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov)

- inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie)

- didaktické hry (seba realizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti )

- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny)

- dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.)

- simulácia (simulovanie, napodobňovanie životných situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami )

- kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.)

- zážitkové metódy – hra rolí, divadlo, zahraničné exkurzie

 

Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania:

 • opakovanie a precvičovanie (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry , kvíz, domáce úlohy....)

Formy práce:

Vyučovacia hodina základného typu, motivačného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu, samostatná práca, skupinová práca, prezentácia projektov, výlety, exkurzie...

 

Učebné zdroje:

Zdrojom informácií pre žiakov sú učebnice, pracovné zošity, odborná literatúra - encyklopédie,  odborné časopisy, materiálno – technické prostriedky školy (využívanie interaktívnej tabule a i.), internet, obrázky, prezentácie, fotografie, DVD, film...

 

 1. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu ISCED 1 žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v 4. ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie.“

Žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, sa do doložky vysvedčenia uvedie: „Žiak postupoval podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.“

 

 

 

 1. Personálne zabezpečenie školy

 

Organizácia školského roku je zabezpečená pedagogickými i nepedagogickými pracovníkmi v zložení:

 • riaditeľka školy
 •  zástupcovia riaditeľky školy
 •  pedagogický zbor
 •  vedúca ŠKD a vychovávatelia
 • špeciálni pedagógovia
 • výchovný poradca školy
 • kariérový poradca
 • koordinátor informatizácie
 • koordinátor drogových závislostí
 • koordinátor environmentálnej výchovy
 • koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
 • koordinátor pre projekty a dotácie
 • koordinátor projektu Infovek
 • koordinátori pre prezentáciu školy v masmédiách a na www stránkach školy
 • koordinátor pre parlament
 • koordinátor pre dopravnú výchovu
 • koordinátor pre multikultúrnu výchovu
 •  školník - údržbár
 •  sezónni kuriči - údržbári
 •  upratovačky
 •  vedúca školskej jedálne a kuchárky
 •  pracovníčky ekonomického oddelenia

 

 1. Materiálno-technické a priestorové podmienky školy

 

V škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v dvoch budovách, v ktorých sa nachádzajú triedy a  odborné učebne vybavené podľa potrieb jednotlivých vyučovacích predmetov. Menšia budova sa využíva na vzdelávanie žiakov prvého ročníka a činnosť ŠKD, čím je zabezpečený plynulejší prechod detí z predprimárneho vzdelávania do primárneho vzdelávania.

Zvláštnu pozornosť venuje vedenie školy budovaniu ďalších odborných učební. Doteraz využívame:

 1. Učebne informatiky a výpočtovej techniky

Na škole sa nachádzajú 3 učebne. Sú  vybavené   počítačmi, tlačiarňou a dataprojektorom, v jednej z nich je umiestnená aj interaktívna tabula.  V dvoch učebniach prebieha vyučovanie informatiky a v tretej informatickej výchovy.  Na vyučovanie informatickej výchovy sa využíva aj box so 16 notebookmi, ktoré sú umiestnené v bežnej triede. Všetky triedy a odborné učebne majú pripojenie na internet. V súčasnej dobe škola využíva pre potreby vyučovania a záujmovú činnosť 54 notebookov a 68 počítačov.

 1. Multimediálne učebne

V bežných triedach sa postupne inštalujú interaktívne tabule. Pretože v každej je možné pripojiť sa na internet, triedy sa stávajú interaktívnymi. Momentálne škola disponuje 11 takto zariadenými triedami.

 1. Jazykové laboratórium pre nemecký jazyk

Laboratórium je vybavené interaktívnou tabuľou, pripojením na internet, dataprojektorom a počítačom  a špeciálnym audio zariadením určeným na posluchové cvičenia. Žiaci môžu posluchové cvičenia počúvať pomocou slúchadiel, môžu navzájom komunikovať cez mikrofóny. V laboratóriu sa nachádzajú aj ďalšie učebné pomôcky určené na vyučovanie nemeckého jazyka ( nástenné tabule, kartičky, časopisy ...)

 1. jazykové laboratórium pre anglický jazyk

Laboratórium je vybavené  interaktívnou tabuľou, pripojením na internet, dataprojektorom a počítačom, špeciálnym zariadením na posluchové cvičenia. Hneď vedľa sa nachádza kabinet cudzích jazykov, kde sú umiestnené ďalšie učebné pomôcky.

 1. fyzikálne a chemické laboratórium

Nachádza sa v hlavnej budove v blízkosti kabinetov chémie aj fyziky. Je vybavené špeciálnymi stolmi s pripojením na elektriku, vodu. V laboratóriu je umiestnená interaktívna tabuľa, dataprojektor a počítač s možnosťou pripojenia na internet.

 1. učebňu technickej výchovy

Slúži pre potreby vyučovania predmetu technika. Sú tam špeciálne stoly vhodné pre drobné stolárske práce a iné učebné pomôcky technického zamerania.

 1. učebňa hudobnej výchovy

V učebni sa nachádza keyboard, tabuľa s notovou osnovou, rôzne jednoduché hudobné nástroje, dataprojektor, počítač a pripojenie na internet.

 1. školský pozemok

Slúži pre vyučovanie predmetu svet práce. Žiaci sa ma pozemku učia pestovať základné druhy zelenín. Úrodu potom využívajú v predmete špecifická výchova v časti varenie, alebo jednoducho si ju oberú,  umyjú a konzumujú.

 1. cvičnú kuchyňu

Používa sa na predmete špecifická príprava v B variante v 7. a 8. ročníku, kedy sa učia základy varenia a stolovania. Žiaci stolujú vo vedľajšej miestnosti a konzumujú jedlá, ktoré si navarili.

 1. školské ihrisko a telocvične.

Škola disponuje jednou telocvičňou. Pretože telocvičňa nepostačuje pre potreby vyučovania telesnej a športovej výchovy a telesnej výchovy na 1.stupni, žiaci používajú aj dva menšie priestory, v jednom sa môžu hrať stolný tenis a v druhom je zriadená posilňovňa. V miestnosti, kde sa hrá stolný tenis možno cvičiť aj pohybové cvičenia (aerobik, zumba, pilates ....) pretože je tam umiestnený televízor a DVD prehrávač.

V školskom areáli sa nachádzajú dve ihriská ( pre futbal a volejbal) a tenisový kurt, ktoré by bolo vhodné v budúcnosti zrekonštruovať.

 

Z ďalšieho materiálneho vybavenia máme v škole:

 • školskú knižnicu
 • kabinety jednotlivých predmetov
 • vlastné stravovacie zariadenie.

Žiaci každej triedy majú určené priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi, priestory pre hygienu žiakov.

Škola má zabezpečený bezbariérový prístup a hygienické zariadenie prispôsobené potrebám žiakov s telesným postihnutím.

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

 Škola spĺňa všetky podmienky  bezpečného a zdraviu vyhovujúceho prostredia.

Na začiatku každého školského roka sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Konkrétne požiadavky sú obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy, ktorý je uverejnený na našom webovom sídle. S jeho obsahom sú oboznámení aj  rodičia na prvom rodičovskom združení.

Pracovníci školy každoročne absolvujú školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Vedenie školy v spolupráci s bezpečnostným technikom zabezpečuje pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia, sleduje aktuálnosť revíznych správ a podľa potreby odstraňuje  zistené nedostatky.

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov

 

Systém kontroly žiakov  robia pedagogickí pracovníci   na základe určených  kritérií, prostredníctvom ktorých sledujú vývoj žiaka. Tieto kritéria hodnotenia sú podrobnejšie rozpracované v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu a podľa §55 až §57 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a podľa metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy na základe úrovne dosiahnutých výsledkov

 • slovným hodnotením,
 • klasifikáciou,
 • kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

ISCED 1

 

Žiaci prvého ročníka budú hodnotení klasifikáciou z nasledujúcich predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika.

Prospech žiaka v týchto predmetoch sa bude hodnotiť týmito stupňami:

 • 1- výborný
 • 2- chválitebný
 • 3- dobrý
 • 4- dostatočný
 • 5- nedostatočný

Predmety etická/náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, komunikačné zručnosti, prírodoveda  sa v prvom ročníku neklasifikujú.

 Na vysvedčení sa u týchto predmetoch bude uvádzať namiesto klasifikačného stupňa slovo:

 • absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,
 • neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,
 • neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa, celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.

 

Žiaci druhého ročníka budú hodnotení klasifikáciou z nasledujúcich predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika, prírodoveda, vlastiveda.

Prospech žiaka v týchto predmetoch sa bude hodnotiť týmito stupňami:

 • 1- výborný
 • 2- chválitebný
 • 3- dobrý
 • 4- dostatočný
 • 5- nedostatočný

Predmety etická/náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, informatická výchova, , matematika hrou, tvorivá dramatika sa v druhom ročníku neklasifikujú. Na vysvedčení sa u týchto predmetoch bude uvádzať namiesto klasifikačného stupňa slovo absolvoval/ neabsolvoval podobne ako v prvom ročníku.

 

Žiaci tretieho ročníka budú hodnotení klasifikáciou z nasledujúcich predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika, prírodoveda, vlastiveda, anglický jazyk.

Prospech žiaka v týchto predmetoch sa bude hodnotiť týmito stupňami:

 • 1- výborný
 • 2- chválitebný
 • 3- dobrý
 • 4- dostatočný
 • 5- nedostatočný

 

Predmety etická/náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, informatická výchova, , matematika hrou, tvorivá dramatika sa v treťom ročníku neklasifikujú. Na vysvedčení sa u týchto predmetoch bude uvádzať namiesto klasifikačného stupňa slovo absolvoval/ neabsolvoval podobne ako v prvom a druhom ročníku.

 

Žiaci štvrtého ročníka budú hodnotení klasifikáciou z nasledujúcich predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika, prírodoveda, vlastiveda, anglický/nemecký jazyk.

Prospech žiaka v týchto predmetoch sa bude hodnotiť týmito stupňami:

 • 1- výborný
 • 2- chválitebný
 • 3- dobrý
 • 4- dostatočný
 • 5- nedostatočný

 

Predmety etická/náboženská výchova, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, informatická výchova, , matematika hrou, tvorivé čítanie sa vo štvrtom ročníku neklasifikujú. Na vysvedčení sa u týchto predmetoch bude uvádzať namiesto klasifikačného stupňa slovo absolvoval/ neabsolvoval podobne ako v prvom, druhom a treťom ročníku.

 

Pri hodnotení a klasifikácií výsledkov žiakov sa využíva priebežné a celkové hodnotenie. Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje na vyučovacích hodinách jednotlivých predmetov priebežne. Celkové hodnotenie žiaka sa uskutočňuje na konci 1. a 2. polroka.                             Výsledky celkového hodnotenia sa uvádzajú na vysvedčení po prerokovaní a odsúhlasení pedagogickou radou školy.

Správanie sa hodnotí podľa vopred určených kritérií, ktoré sú uvedené vo vnútornom poriadku školy.

Na informovanie zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka knižka v písomnej podobe a elektronická žiacka knižka. Zákonní zástupcovia žiakov sú oboznamovaní s priebežnými výsledkami a so správaním žiaka aj na rodičovských združeniach, v prípade potreby  v rámci individuálnych pohovorov, z ktorých sa vyhotovujú písomné záznamy.

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov školy

 

 Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na bodovom hodnotení. Body sa prideľujú na základe:

 • pozorovaní (hospitácii),
 • rozhovorov,
 • výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (úspechy v žiackych súťažiach, výsledky  celoplošných testovaní,  úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy),
 • hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti mimoškolskej činnosti,
 • hodnotenia využívania inovačných technológií vo vyučovacom procese,
 • hodnotenia výsledkov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok,
 • hodnotenia individuálnej práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • hodnotenia práce triedneho učiteľa,
 • hodnotenia správneho a včasného vypĺňania pedagogickej dokumentácie.

Pedagogickí zamestnanci absolvujú raz ročne osobný hodnotiaci rozhovor s vedením školy, z ktorého je spísaný písomný záznam. Písomné záznamy sú založené v osobných zložkách a sú podkladom pre ďalšie hodnotenie zamestnancov.

 

 1. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

V záujme sústavného skvalitňovania vyučovacieho procesu je potrebné, aby sa zamestnanci školy  kontinuálne vzdelávali hlavne v rámci svojich aprobácií, v oblasti IKT,  v oblasti využívania inovačných metód.

 Na škole je vypracovaný plán kontinuálneho vzdelávania pre príslušný školský rok, ktorý špecifikuje ciele a požiadavky školy na vzdelávanie pedagogických pracovníkov. V súčasnej dobe škola vynakladá úsilie na zabezpečenie dostatočného počtu kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a  informatiky aj formou zapojenia sa do projektov vzdelávania vyhlásených ministerstvom školstva. Škola podporuje ďalšie vzdelávanie zamestnancov podľa svojich finančných a personálnych možností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
  Duklianska 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • +421387602252

Fotogaléria