Navigácia

Poverenia pre šk.rok

Poverenia

Riaditeľka Základnej školy Duklianska 1 v Bánovciach nad Bebravou poveruje v

šk. roku 2013/2014 týchto pedagógov koordinovaním úloh plánu práce:

koordinátor drogových závislostí:   

Mgr. Jana Michaličková                                                          

koordinátor environmentálnej výchovy:

Mgr. Ing. Adriana Neštinová                                                   

koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu:

Mgr. Ing. Katarína Jakabová                                                  

koordinátor pre projekty a dotácie

Mgr. Miroslav Libič                                                                 

koordinátor projektu Infovek

PaedDr. Marek Hrašný                                                                

koordinátori pre prezentáciu školy v masmédiách a na www stránke školy:

p.Gabriela Jamrichová (ŠKD)                                                         

Mgr. Lívia Matejová ( 1.stupeň)                                        

Mgr. Andrea Malinová ( 2.stupeň)                                                       

výchovný poradca

Mgr. Mariana Šinská                                                              

karierový poradca

Mgr. Miroslav Libič                                                   

 

špeciálny pedagóg

Mgr. Mariana Šinská                                                              

Mgr. Gabriela Bódiová                                                           

koordinátor informatizácie

PaedDr. Marek Hrašný                                                                

koordinátor pre Zdravú školu a šk. parlament

Mgr. Ing. Adriana Neštinová a Mgr. Lenka Matušková                    

    

 

koordinátor pre multikultúrnu výchovu

Mgr. Jana Peniažková                      

 

koordinátor pre dopravnú výchovu

Mgr. Mária Buchelová                                              

 

           

            Svojím podpisom vyjadrujete súhlas s poverením a preberáte zodpovednosť za plnenie úloh stanovených v pláne práce, prípadne v pláne koordinátora.

 

 

V Bánovciach nad Bebravou                                                 RNDr.Daniela Kučavíková

Dňa: 26.8.2013                                                                             riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 


P O V E R E N I E

 

Riaditeľka Základnej školy Duklianska 1 v Bánovciach nad Bebravou poveruje v šk.roku 2013/2014 týchto pedagogických pracovníkov vedením metodických združení a predmetových komisií:

 

Vedúca MZ ŠKD : p. Oriešková                                            

Vedúca MZ 1.-4.roč.:  p. Belanová                                        

Vedúca PK-SJL, TOF: p.Michaličková                                  

Vedúca PK –ANJ, NEJ, RUJ: p.Drozdíková

Vedúci PK DEJ,OBN: p. Peniažková            

Vedúci PK ETV, NBV: p.Mitalová                                      

Vedúci PK MAT, FYZ, GEG, INF,TFP: p.Igaz        

 Vedúci PK CHE, BIO,TBR,THD,SVP, SFV: p.Neštinová    

Vedúci PK HUV, TSV, VYV, VUM: p. Mišík         

 

 

Svojim podpisom vyjadrujete súhlas s poverením a preberáte zodpovednosť za plnenie úloh stanovených v pláne práce, prípadne v pláne predmetových komisií a metodických združení.

 

 

V Bánovciach nad Bebravou                                           RNDr. Daniela Kučavíková

Dňa:  26.8.2013                                                                         riaditeľka školy

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVERENIE

Riaditeľka Základnej školy Duklianska 1 v Bánovciach nad Bebravou poveruje v školskom roku 2013/2014 týchto členov vedúcich kabinetov a iných činností:

Kabinet matematiky: Mgr. Marián Igaz                                        

Kabinet fyziky: Mgr. Roman Sány                                               

Kabinet didaktickej techniky: Mgr. Roman Sány                        

Kabinet výpočtovej techniky: PaedDr. Marek Hrašný                  

Kabinet  geografie: Mgr. Marcela Mitalová                                

Kabinet biológie: Mgr. Ing.Adriana Neštinová                    

Kabinet chémie: Mgr. Lenka Matušková                               

Kabinet SFV: Mgr. Mária Buchelová                   

 Kabinet dielne: Mgr. Miroslav Libič   

Školská knižnica: Mgr. Katarína Jakabová                          

Kabinet 1.-4. ročníka: Mgr. Mária Masáre                              

Kameraman a fotograf školy: Mgr. Marián Igaz                  

Kabinet fondu učebníc 1.-4.ročník: Mgr. Ivan Sedláček 

Kabinet fondu učebníc 5.- 9.ročník: PaedDr. Marcela Petrovová 

Kronikár školy: Mgr. Iveta Mutňanská                                 

Kabinet metodík 1.-4. ročník: Mgr. Eva Kubalová                  

Kabinet metodík 5.-9.ročník: PaedDr. Marcela Petrovová  

Kabinet majetku v ŠKD: Vladimíra Oriešková             

Kabinet slovenského jazyka: Mgr. Jana Michaličková  

Kabinet svetu práce: Mgr.Ing.Adriana Neštinová

Kabinet výtvarnej výchovy: Mgr. Eva Lavríková                

Kabinet hudobnej výchovy: PaedDr. Marcela Petrovová             

Kabinet telesnej a športovej výchovy: Mgr. Martin Mišík         

Kabinet dejepisu: Mgr. Jana Peniažková                                 

Kabinet cudzích jazykov: Mgr. Martina Drozdíková        

 

 

            Svojim podpisom vyjadrujete súhlas s poverením a preberáte hmotnú zodpovednosť za zverený majetok.

V Bánovciach nad Bebravou                                                RNDr. Daniela Kučavíková

Dňa:                                                                                           riaditeľka školy      26.9.2013                                                                                                                                    

 

 

POVERENIE

Riaditeľka Základnej školy Duklianska 1 v Bánovciach nad Bebravou poveruje v školskom roku 2013/2014 upraviť ŠkVP, daných predmetov  v spolupráci so všetkými učiteľmi, ktorí majú daný predmet v pridelenom úväzku nasledujúcich členov jednotlivých komisií:

Predmet                                                                             Zodpovedný učiteľ                

ISCED 1 – doplniť:                                                            p.Belanová                       

ISCED 2 -  doplniť:

Slovenský jazyk a literatúra SJL, tvor.pís.                              p.Michaličková                 

Prvý cudzí jazyk – anglický                                                    p.Drozdíková                   

Prvý cudzí jazyk – nemecký                                                   p.Malinová                       

Druhý cudzí jazyk – anglický                                                 p.Drozdíková                   

Druhý cudzí jazyk – nemecký                                                p.Malinová                       

Druhý cudzí jazyk – ruský                                                     p.Podvorečná                   

Fyzika M, A-B                                                                        p.Igaz                               

Chémia M, A-B                                                                     p.Matušková                    

Biológia , tvorba a ochrana ž.p.                                           p.Neštinová                      

Dejepis M, A, B                                                                    p. Bučková                       

Geografia M-B, A                                                                 p.Mitalová                        

Občianska náuka M  ( aj 8. r.), A-B                                      p.Michaličková                 

Etická výchova                                                                    p.Peniažková                    

Náboženská výchova –katolícka                                         p.Peniažková                    

Náboženská výchova –evanjelická                                      p. Mitalová                       

Matematika M, A ,B                                                              p.Sány                              

Informatika  M, A-B, Tvorba proj.                                         p.Hrašný                          

Špecifická príprava B, Svet práce, Technika                         p.Neštinová                      

Výchova umením, Výtvarná výchova, Hudobná vých.  p.Mišincová                             

Telesná a športová výchova                                                p.Mišík                             

 

Berieme na vedomie, že učebné osnovy musia byť vypracované v súlade so štátnym vzdelávacím programom a musia nadväzovať na náš školský vzdelávací program a náš učebný plán vypracovaný pre nižšie už reformované ročníky. Zároveň beriem na vedomie, mojou povinnosťou je spracovaný materiál odovzdať riaditeľke školy v elektronickej podobe najneskôr do 30.8.2013.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
    Duklianska ul. 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  • +421387602252

Fotogaléria