Navigácia

Poverenia pre šk.rok

Poverenia

Riaditeľka Základnej školy Duklianska 1 v Bánovciach nad Bebravou poveruje v

šk. roku 2015/2016 týchto pedagógov koordinovaním úloh:

koordinátor drogových závislostí:   

Mgr. Jana Michaličková                                                          ...................................................

koordinátor environmentálnej výchovy:

Mgr. Ing. Adriana Neštinová                                                   ...................................................

koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu:

Mgr. Ing. Katarína Jakabová                                                   ...................................................

koordinátor pre projekty a dotácie

Mgr. Miroslav Libič                                                                 ...................................................

výchovný poradca

Mgr. Mariana Šinská                                                              ...................................................

karierový poradca

Mgr. Miroslav Libič                                                            ..........................................................                                       

špeciálny pedagóg

Mgr. Mariana Šinská                                                              ..................................................

Mgr. Gabriela Bódiová                                                           ..................................................

koordinátor informatizácie

PaedDr. Marek Hrašný                                                                .................................................

koordinátor pre Zdravú školu a šk. parlament

Mgr. Ing. Adriana Neštinová a Mgr. Lenka Matušková             ................................................................ 

koordinátor pre multikultúrnu výchovu

Mgr. Jana Peniažková                                                          ............................................................            

koordinátor pre dopravnú výchovu

Mgr. Mária Buchelová                                                            ............................................................                                 

     

            Svojím podpisom vyjadrujete súhlas s poverením a preberáte zodpovednosť za plnenie úloh stanovených v pláne koordinátora.

 

 

V Bánovciach nad Bebravou                                                 RNDr.Daniela Kučavíková

Dňa: 2č.8.2015                                                                            riaditeľka školy

 

 


P O V E R E N I E

 

Riaditeľka Základnej školy Duklianska 1 v Bánovciach nad Bebravou poveruje v šk.roku 2015/2016 týchto pedagogických pracovníkov vedením metodických združení a predmetových komisií:

 

Vedúca MZ ŠKD : p. Oriešková                                            ....................................................

Vedúca MZ 1.-4.roč.:  p. Belanová                                        ....................................................

Vedúca PK-SJL, : p.Michaličková                                  ....................................................

Vedúca PK –ANJ, NEJ, RUJ: p.Drozdíková                         .......................................................

Vedúci PK DEJ,OBN: p. Peniažková                                   .......................................................

Vedúci PK ETV, NBV: p.Mitalová                                            ....................................................

Vedúci PK MAT, FYZ, GEG, INF: p.Igaz                      ......................................................

Vedúci PK CHE, BIO,THD,SVP, SFV: p.Neštinová        ...................................................

Vedúci PK HUV, TSV, VYV, VUM: p. Mišík                            ....................................................

 

Svojim podpisom vyjadrujete súhlas s poverením a preberáte zodpovednosť za plnenie úloh stanovených v pláne práce, prípadne v pláne predmetových komisií a metodických združení.

 

 

V Bánovciach nad Bebravou                                           RNDr. Daniela Kučavíková

Dňa:  24.8.2015                                                                     riaditeľka školy

                                                                                                          

POVERENIE

Riaditeľka Základnej školy Duklianska 1 v Bánovciach nad Bebravou poveruje v školskom roku 2015/2016 týchto členov vedúcich kabinetov a iných činností:

Kabinet matematiky: Mgr. Marián Igaz                                        .................................................

Kabinet fyziky: Mgr. Roman Sány                                               .................................................

Kabinet didaktickej techniky: Mgr. Roman Sány                        ..................................................

Kabinet výpočtovej techniky: PaedDr. Marek Hrašný                  ..................................................

Kabinet  geografie: Mgr. Marcela Mitalová                                ...................................................

Kabinet biológie: Mgr. Ing.Adriana Neštinová                         .....................................................

Kabinet chémie: Mgr. Lenka Matušková                                   .....................................................

Kabinet šitia-varenia: Mgr. Mária Buchelová                                       .......................................................         

Kabinet dielne: Mgr. Miroslav Libič                                            .....................................................        

Školská knižnica: Mgr. Katarína Jakabová                              ......................................................

Kabinet 1.-4. ročníka: Mgr. Mária Masáre                                 .....................................................

Kameraman a fotograf školy: Mgr. Marián Igaz                         .....................................................

Kabinet fondu učebníc 1.-4.ročník: Mgr. Ivan Sedláček               ...................................................

Kabinet fondu učebníc 5.- 9.ročník: PaedDr. Marcela Petrovová     ..............................................

Kronikár školy: Mgr. Ivana Kožejová.                                             ....................................................

Kabinet metodík 1.-4. ročník: Mgr. Eva Kubalová                       .....................................................

Kabinet metodík 5.-9.ročník: PaedDr. Marcela Petrovová          ......................................................

Kabinet majetku v ŠKD: Vladimíra Oriešková                              .....................................................

Kabinet slovenského jazyka: Mgr. Jana Michaličková                 .....................................................

Kabinet svetu práce: Mgr.Ing.Adriana Neštinová                  ...........................................................

Kabinet výtvarnej výchovy: Mgr. Eva Lavríková                          ......................................................

Kabinet hudobnej výchovy: PaedDr. Marcela Petrovová             .....................................................

Kabinet telesnej a športovej výchovy: Mgr. Martin Mišík              .....................................................

Kabinet dejepisu: Mgr. Jana Peniažková                                      .....................................................

Kabinet cudzích jazykov: Mgr. Martina Drozdíková                     ......................................................

 

            Svojim podpisom vyjadrujete súhlas s poverením a preberáte hmotnú zodpovednosť za zverený majetok.

V Bánovciach nad Bebravou                                                RNDr. Daniela Kučavíková

Dňa:                                                                                           riaditeľka školy      24.8.2015                                                                                                                             

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
    Duklianska 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
  • +421387602252

Fotogaléria